Thông tin hành chính công

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Cư Jút năm 2014

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Cư Jút năm 2014

 •   09/04/2014 09:49:55 PM
 •   Đã xem: 9349
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 26/03/2014 của UBND huyện Cư Jút V.v Ban hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Cư Jút năm 2014
Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

 •   14/12/2011 09:08:49 AM
 •   Đã xem: 5531
 •   Phản hồi: 0
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 176/2011/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.
Quy trình ISO 9001:2008

Quy trình tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn huyện Cư Jút

 •   10/12/2011 11:20:34 PM
 •   Đã xem: 4716
 •   Phản hồi: 0
Quy trình này quy định trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện việc tách thửa, hợp thửa theo yêu cầu của khách hàng đảm bảo tuân thủ đầy đủ các qui định của nhà nước và đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của công dân.
Quy trình ISO 9001:2008

Quy trình cấp giấy chứng nhận QSD đất có tài sản là rừng trên địa bàn huyện Cư Jút

 •   10/12/2011 11:19:13 PM
 •   Đã xem: 3495
 •   Phản hồi: 0
Quy trình này quy định trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất, rừng trồng đảm bảo tuân thủ đầy đủ các qui định của nhà nước và đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của công dân.
Quy trình ISO 9001:2008

Quy trình cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tà

 •   10/12/2011 11:16:54 PM
 •   Đã xem: 2688
 •   Phản hồi: 0
Quy trình này quy định trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện việc cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các qui định của nhà nước và đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của công dân.
Quy trình ISO 9001:2008

Quy trình cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất và chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất, trên địa bàn huyện Cư Jút

 •   10/12/2011 11:15:13 PM
 •   Đã xem: 2518
 •   Phản hồi: 0
Quy trình này quy định trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất và chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các qui định của nhà nước và đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của công dân.
Quy trình ISO 9001:2008

Quy trình đăng ký thế chấp, xoá thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trên địa bàn huyện Cư Jút

 •   10/12/2011 11:13:37 PM
 •   Đã xem: 2856
 •   Phản hồi: 0
Quy trình này quy định trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện việc đăng ký thế chấp, xoá thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đảm bảo tuân thủ đầy đủ các qui định của nhà nước và đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của công dân.
Quy trình ISO 9001:2008

Quy trình đăng ký biến động về đất đai trên địa bàn huyện Cư Jút

 •   10/12/2011 11:11:52 PM
 •   Đã xem: 2918
 •   Phản hồi: 0
Quy trình này quy định trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện việc đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình; thay đổi thông tin về quyền sở hữu rừng cây, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các qui định của nhà nước và đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của công dân.
Quy trình ISO 9001:2008

Quy trình cung cấp thông tin địa chính trên địa bàn huyện Cư Jút

 •   10/12/2011 11:10:11 PM
 •   Đã xem: 2686
 •   Phản hồi: 0
Quy trình này quy định trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện việc cung cấp thông tin địa chính đảm bảo tuân thủ đầy đủ các qui định của nhà nước và đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của công dân.
Quy trình ISO 9001:2008

Quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Cư Jút

 •   10/12/2011 11:08:00 PM
 •   Đã xem: 2923
 •   Phản hồi: 0
Quy trình này quy định trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện việc cung cấp thông tin địa chính đảm bảo tuân thủ đầy đủ các qui định của nhà nước và đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của công dân.
Quy trình ISO 9001:2008

Quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép trên địa bàn huyện Cư Jút

 •   10/12/2011 11:05:30 PM
 •   Đã xem: 2757
 •   Phản hồi: 0
Quy trình này quy định trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các qui định của nhà nước và đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của công dân.
Quy trình ISO 9001:2008

Quy trình chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Cư Jút

 •   10/12/2011 11:03:25 PM
 •   Đã xem: 3163
 •   Phản hồi: 0
Quy trình này quy định trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đảm bảo tuân thủ đầy đủ các qui định của nhà nước và đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của công dân.
Quy trình ISO 9001:2008

Quy trình cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Cư Jút

 •   10/12/2011 11:01:20 PM
 •   Đã xem: 2784
 •   Phản hồi: 0
Quy trình này quy định trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện việc cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất theo yêu cầu của khách hàng đảm bảo tuân thủ đầy đủ các qui định của nhà nước và đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của công dân.
Quy trình ISO 9001:2008

Quy trình cấp giấy chứng nhận QSD đất đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu

 •   10/12/2011 10:59:33 PM
 •   Đã xem: 2412
 •   Phản hồi: 0
Quy trình này quy định trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các qui định của nhà nước và đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của công dân.
Quy trình ISO 9001:2008

Quy trình cấp, đổi, bổ sung vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Cư Jút

 •   10/12/2011 10:57:11 PM
 •   Đã xem: 2667
 •   Phản hồi: 0
Quy trình này quy định trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện việc cấp đổi Giấy chứng nhận do bị ố nhòe, rách nát, xác nhận bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận theo yêu cầu của khách hàng đảm bảo tuân thủ đầy đủ các qui định của nhà nước và đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của công dân.
Quy trình ISO 9001:2008

Quy trình đăng ký & quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện Cư Jút

 •   10/12/2011 10:42:32 PM
 •   Đã xem: 2756
 •   Phản hồi: 0
Quy định trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ tịch đảm bảo tuân thủ đầy đủ các qui định của nhà nước và đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của công dân.
Quy trình ISO 9001:2008

Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện Cư Jút

 •   10/12/2011 10:38:44 PM
 •   Đã xem: 3314
 •   Phản hồi: 0
UBND huyện Cư jút thiết lập, ban hành, duy trì và cải tiến quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để thống nhất nội dung các bước thực hiện nhằm:
Quy trình ISO 9001:2008

Quy trình cấp giấy phép xây dựng nhà ở trên địa bàn huyện Cư Jút

 •   10/12/2011 10:36:14 PM
 •   Đã xem: 2962
 •   Phản hồi: 0
1. Nhằm thống nhất các bước thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định của Nhà nước về cấp giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân, các công trình xây dựng thuộc đối tượng phải xin phép, gia hạn giấy phép, trả lời bằng văn bản, công văn xin ý kiến trên địa bàn huyện Cư Jút - Tỉnh Đăk Nông.

Các tin khác

yk
nh
kb
hd
cds
cl
cuc
ck
a9
a8
a7
a6
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập11
 • Hôm nay507
 • Tháng hiện tại16,290
 • Tổng lượt truy cập40,697,593
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây