Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2012

Thứ sáu - 09/09/2011 04:37 2.580 0

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2012

 

        Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 30/08/2011 của Chủ tịch UBND huyện Cư Jút, V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012.
       Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện hướng dẫn một số nội dung về công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012 trên địa bàn huyện như sau :

 

I. đÃNH GIÁ TÃŒNH HÃŒNH THọ°C HIọ†N NHIọ†M Vọ¤ CHủ YẾU CủA

KẾ HOẠCH Nđ‚M 2011

 

       Căn cứ vào tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, dự báo thực hiện cả năm 2011, nêu những kết quả đạt được, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân tồn tại. Cụ thể trên từng lĩnh vực:
       1. Về sản xuất nông lâm nghiệp:
       - đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp đến thời điểm hiện nay, khả năng thực hiện tổng diện tích gieo trồng, tổng sản lượng lương thực quy thóc cả năm trên địa bàn.
       - đánh giá kết quả thực hiện một số loại cây trồng chính trong năm 2011 (Diện tích gieo trồng, sản lượng, năng suất bình quân ước thực hiện/ha) so với kế hoạch; Các nguyên nhân ảnh hưởng đến diện tích và năng suất cây trồng và đưa ra các giải pháp để đạt mục tiêu kế hoạch cả năm. 
       - đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn: Diện tích các loại cây chuyển đổi, hiệu quả công tác chuyển đổi,…
       - Chăn nuôi, thú y: Công tác phòng chống dịch bệnh. Ước thực hiện số lượng gia súc, gia cầm so với kế hoạch đầu năm. Nguyên nhân tác động làm tăng giảm đàn gia súc, gia cầm và khả năng phát triển mở rộng các loại gia súc, gia cầm trên địa bàn; công tác giết mổ gia súc tập trung trên địa bàn.
       - Về lâm nghiệp: đánh giá công tác bảo vệ rừng và thực hiện kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán trên địa bàn.
       - Công tác quản lý đất đai: đánh giá kết quả thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng từ đầu năm, khả năng thực hiện năm 2011. Rà soát diện tích đất còn lại chưa được đo đạc, giải thửa trên địa bàn; Các nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm; Công tác rà soát đất đai, quản lý việc sử dụng đất đúng mục đích; Công tác quy hoạch đất cấp huyện, cấp xã đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất của huyện giai đoạn 2011-2015.
       - đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, kết quả thực hiện, những tồn tại, vướng mắc trong triển khai thực hiện tại cơ sở.
       - đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện công tác định canh, định cư tại các xã Đăkdrông, Dăk Wil và Epô; Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn huyện.
       2. Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ: Rà soát tổng số các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của các ngành, ước thực hiện doanh thu đạt được trong năm 2011.
3. Công tác xây dựng cơ bản: đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch XDCB năm 2011 theo các nội dung: Số lượng dự án, công trình; kế hoạch vốn đầu tư được giao (bao gồm cả kế hoạch bổ sung hoặc điều chuyển trong năm 2011); khối lượng XDCB hoàn thành; khối lượng XDCB hoàn thành đã nghiệm thu; số vốn đã được thanh toán (trong đó thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành); số lượng dự án, công trình hoàn thành, trong đó hạng mục công trình hoàn thành; Tọ· lệ giải ngân vốn qua kho bạc.
đánh giá việc chấp hành quy định về quản lý vốn đầu tư: thủ tục đầu tư; thời gian, tiến độ, thực hiện, quyết toán vốn đầu tư… Các công trình, dự án XDCB trong năm 2011; những tồn tại trong cơ chế chính sách quản lý đầu tư hiện nay.
       4. Về tài chính ngân sách:
       4.1. Thu ngân sách: Căn cứ kết quả thu từ đầu năm đến nay, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2011 so với kế hoạch UBND huyện giao và nhiệm vụ thu ngân sách do Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn giao. Phân tích các nguyên nhân tác động đến kết quả thu trên địa bàn.
       - Thuế, phí: đánh giá phân tích tác động ảnh hưởng của việc sửa đổi, bổ sung về chế độ, chính sách và cơ chế quản lý thu trong năm 2011 đến kết quả thu NSNN; Thực trạng nguồn thu hiện nay, khả năng thu và các giải pháp chống thất thu trên từng lĩnh vực; đánh giá, phân tích tình hình thu nộp phí, lệ phí năm 2011 theo quy định của Pháp lệnh phí và lệ phí, đặc biệt là các khoản thu do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.
       - đánh giá tình hình nợ đọng và xử lý nợ đọng thuế năm 2011: Xác định rõ số nợ thuế năm 2010 chuyển sang, số nợ phát sinh trong năm 2011; Nguyên nhân nợ, các giải pháp đã triển khai thực hiện để giải quyết nợ và kế hoạch thu nợ những tháng cuối năm.
       - Các xã thị trấn đánh giá việc huy động đóng góp tự nguyên của nhân dân để thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng địa phương; đánh giá khả năng huy động vốn trong dân để thực hiện xã hội hoá các lĩnh vực.
       - đối với các khoản thu liên quan đến đất: đánh giá việc khai thác từ quỹ đất để đầu tư năm 2011 và khả năng khai thác quỹ đất để tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2012.
       4.2. Về chi ngân sách: Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2011 xác định nguồn chi của địa phương, từ đó đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách năm 2011:
       - đánh giá tiến độ thực hiện chi xây dựng cơ bản từ đầu năm đến nay, kế hoạch thanh toán vốn trong những tháng cuối năm. Tổng hợp đánh giá tình hình và kết quả xử lý nợ đọng khối lượng đầu tư XDCB; đề xuất, kiến nghị các biện pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản và thanh toán nợ xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách địa phương. đối với các công trình chưa đủ thủ tục đầu tư, không hiệu quả hoặc xét thấy chưa cần thiết đầu tư, cần xử lý điều chỉnh nguồn vốn sang những công trình khác.
       - Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, những khó khăn, vướng mắc (nếu có) khi triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và kiến nghị.
        - đánh giá tình hình thực hiện chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất cho đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng của địa phương, thực hiện đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc phân bổ lập quỹ phát triển đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/Nđ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ.
       - đánh giá tình hình sử dụng dự phòng NSNN để thực hiện các nhiệm vụ quan an ninh - quốc phòng; phòng chống dịch bệnh, thiên tai, hạn hán, lũ lụt,… (chi tiết cho từng nội dung) và dự kiến sử dụng đến hết năm 2011.
       - đánh giá kết quả thực hiện chế độ cải cách tiền lương:
       + Báo cáo kết quả xét duyệt về biên chế, quỹ lương, xác định nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo mức tiền lương tối thiểu 830.000 đồng/người/tháng từ 01/5/2011.
       + đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp tài chính tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ: Tiết kiệm 10% chi thưọng xuyên (không kể tiền lương, các khoản có tính chất lương và chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương); từ 35-40% nguồn thu được để lại theo chế độ quy định; từ nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể tiền sử dụng đất) trong năm 2011, xác định các nguồn năm trước theo quy định chưa sử dụng hết (sau khi đã bố trí đảm bảo đủ nguồn để thực hiện mức tiền lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng trong năm 2011) chuyển sang năm 2012 (nếu có) để tiếp tục tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương (có biểu số liệu báo cáo cụ thể).
       5. Lĩnh vực văn hóa-xã hội:
       - Giáo dục, y tế: Rà soát đánh giá tình hình trường lớp, số lượng học sinh, giáo viên có mặt trên địa bàn năm học 2011-2012, kết quả xây dựng cơ sở vật chất phục vụ năm học 2011-2012; đánh giá tình hình thực hiện công tác y tế, kế hoạch hóa gia đình, công tác chăm lo bảo vệ sức khọe cho nhân dân, khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi…; đánh giá việc thực hiện xã hội hoá trong giáo dục, y tế cộng đồng trong năm 2011 và khả năng huy động thực hiện năm 2012. 
       - Hoạt động văn hóa, truyền thanh, tư pháp: Kết quả thực hiện xây dựng thôn buôn, khối phố, gia đình văn hóa, cơ quan văn hoá, xã văn hhoá năm 2011. Công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương, chính sách của đảng, Nhà nước tại địa phương. 
       - đánh giá kết quả thanh tra, công tác tiếp dân và kết quả giải quyết đơn thư ở các cấp chính quyền. đặc biệt những vụ việc phức tạp, kéo dài; nguyên nhân tồn tại.
       - Công tác xã hội: đánh giá tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu lớn của nhà nước như: Chương trình mục tiêu quốc gia; Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách đối với hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; Các biện pháp nhằm thực hiện giảm nghèo bền vững trên địa bàn; Kết quả triển khai Nghị định 49/2010/Nđ-CP của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2010-2011 đến năm học 2014-2015; Chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, những giải pháp thực hiện những tháng cuối năm.
       6. An ninh - Quốc phòng: đánh giá công tác an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trong những tháng đầu năm và cả năm 2011. Việc thực hiện các phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc; Phòng chống tội phạm; Tệ nạn xã hội; Công tác an toàn giao thông; Công tác bám nắm bon, buôn trong điểm và kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội những tháng cuối năm. Kết quả thực hiện chỉ tiêu giao quân theo kế hoạch tỉnh giao. 

II/ đỊNH HƯỊNG XÂY Dọ°NG KẾ HOẠCH KINH TẾ Xà Họ˜I
VÀ Dọ° TOÁN NGÂN SÁCH Nđ‚M 2012
       Năm 2012 huyện Cư Jút phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 15% trở lên so với năm 2011. đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng nhanh tọ· trọng công nghiệp và dịch vụ, phấn đấu giá trị tăng thêm của ngành nông, lâm nghiệp tăng 6%, Công nghiệp - xây dựng tăng trên 18%, ngành thương mại - dịch vụ tăng trên 18%. Trên cơ sở đó, đề nghị UBND các xã, thị trấn căn cứ kế hoạch 5 năm (2011-2015) của địa phương mình để xây dựng kế hoạch năm 2012 mang tính đột phá nhưng có tính khoa học, phù hợp với thực tiễn và khả năng phát triển của địa phương.
       1. đối với kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp:
       - Tập trung nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, đảm bảo nâng cao giá trị sử dụng đất, cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến trên địa bàn huyện. Tiếp tục xây dựng những vùng chuyên canh tập trung, đẩy mạnh khuyến nông, đưa các giống mới vào sản xuất. Tập trung xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại 2 xã Nam Dong và Tâm Thắng.
        - Dự kiến diện tích gieo trồng năm 2012 trên địa bàn huyện đạt trên 41.500 ha; Tổng sản lượng quy thóc đạt trên 70.000 tấn; Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2012 đạt 460 tọ· đồng (giá cố định 1994), tăng trên 6% trở lên so với thực hiện 2011.
       - Xây dựng các mô hình chăn nuôi các loại gia súc gia cầm có năng suất, chất lượng cao như bò lai, heo siêu nạc, gà siêu thịt, siêu trứng…; khuyến khích nuôi các loại có giá trị kinh tế cao như: nhím, heo rừng, kỳ đà, ba ba, rắn…
       2. Công nghiệp, xây dưng cơ bản, thương mại-dịch vụ:
       - Duy trì hoạt động của các cơ sở sản xuất và chế biến trên địa bàn, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư, mở rộng các cơ sở sản xuất, nhất là các cơ sở chế biến nông sản, thực phẩm.
       - Rà soát các danh mục dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách theo hướng xác định thứ tự ưu tiên thanh toán nợ, chỉ mở mới các công trình thật sự cần thiết, bảo đảm thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các công trình, dự án trọng điểm của huyện; Tạo điều kiện thuận lợi, tạo quỹ đất sạch nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn.
       - Dự kiến giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng năm 2012 đạt khoảng 960 tọ· đồng (giá cố định 1994), tăng trên 18% so với năm 2011.
       - Tiếp tục khai thác tốt các chợ nông thôn, chợ nông sản, đảm bảo lưu thông hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tăng cưọng kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống gian lận thương mại; Xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ buôn lậu, nâng giá, kinh doanh trái phép, trốn lậu thuế.
       - Dự kiến giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ trên 450 tọ· đồng (giá cố định 1994), tăng trên 18% so với năm 2011.
       3. Kế hoạch tài chính ngân sách: Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước thực hiện đúng các quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Thực hiện đúng các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức thảo luận ngân sách, báo cáo dự toán ngân sách, đảm bảo các căn cứ, cơ sở tính toán đúng yêu cầu biểu mẫu và thời gian gửi báo cáo.
       - Thu ngân sách: Xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2012 đảm bảo phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế, trên cơ sở tích cực khai thác mọi nguồn thu kết hợp với các biện pháp chống thất thu. Phấn đấu thu ngân sách (không kể thu tiền sử dụng đất) năm 2012 tăng trên 22%. UBND các xã, thị trấn phấn đấu thu ngân sách tăng tối thiểu 5% so với dự toán UBND huyện giao. Các xã, thị trấn, các đơn vị tổ chức xây dựng và báo cáo dự toán thu năm 2012 theo đúng biểu mẫu tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003; Thông tư số 83/2011/TT-BTC ngày 16/06/2011 của Bộ Tài chính. đồng thời năm 2012 chú ý những chế độ chính sách sửa đổi bổ sung như:
       + Về thuế thu nhập doanh nghiệp: Thực hiện theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) đã được quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 3 thông qua; Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. Quyết định số 21/2011/Qđ-TTg và Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quyết định số 21/2011/Qđ-TTg.
       + Về thuế giá trị gia tăng: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 35/2011/TT-BTC ngày 15 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viễn thông; Thông tư số 47/2011/TT-BTC ngày 7 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh điện.
       + Thuế bảo vệ môi trường: Thực hiện theo quy định của Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010.
       + Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Thực hiện theo quy định của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010.  
       + Về thuế sử dụng đất nông nghiệp: Thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; Nghị định số 20/2011/Nđ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.
       + đối với các khoản thu phí, lệ phí khác: thực hiện theo Nghị định số 24/2006/Nđ-CP ngày 06/03/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/Nđ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí; Nghị định số 63/2008/Nđ-CP ngày 13/05/2008 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành về phí, lệ phí của UBND tỉnh Đăk Nông.
       - Về chi ngân sách: Dự toán chi ngân sách xây dựng trên cơ sở nguồn thu được hưởng (các khoản thu cố định và điều tiết), hệ thống tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách năm 2012 (năm tiếp theo của thời kỳ ổn định ngân sách mới); các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ chi tiêu ngân sách hiện hành và yêu cầu kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng dự kiến thực hiện trong năm 2012. Trong đó cần lưu ý một số nội dung sau:
       + Dự toán chi đầu tư phát triển: Tiếp tục rà soát, phân loại sắp xếp các dự án để có thứ tự ưu tiên bố trí trong dự toán, các dự án phải phục vụ cho mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH năm 2012 và giai đoạn 5 năm 2011-2015 để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, góp phần ổn định kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho một số công trình trọng điểm có tác động mạnh đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong tương lai; Hạn chế bố trí vốn cho các công trình, dự án khởi công mới chưa thật sự cấp bách; không bố trí vốn cho các dự án không có trong quy hoạch được duyệt, chưa đủ thủ tục đầu tư theo quy định, còn vướng mắc về thủ tục đầu tư, không có khả năng giải phóng mặt bằng…
       + Bố trí dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách địa phương từ nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, các dự án di dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng; chủ động phân bổ, lập quỹ phát triển đất theo quy định tại Nghị định 69/2009/Nđ-CP; ưu tiên bố trí đủ kinh phí để đẩy nhanh công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai và Nghị quyết của quốc hội.
       + Xây dựng dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề, y tế, môi trường, khoa học công nghệ, văn hoá, an ninh, quốc phòng,… theo đúng chính sách, chế độ, định mức hiện hành; ưu tiên bố trí những chế độ, chính sách đã được ban hành, những nhiệm vụ quan trọng đã được cấp có thẩm quyền giao.
       + Năm 2012 tiếp tục bố trí dự toán ngân sách và huy động các nguồn tài chính thực hiện cải cách tiền lương: Các xã, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp dành một phần nguồn thu được để lại năm 2012 theo chế độ; tiết kiệm 10% chi thưọng xuyên năm 2012 (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương); Ngân sách địa phương sử dụng tối thiểu 50% tăng thu thực hiện so với dự toán ngân sách địa phương năm 2011 (không kể tăng thu từ tiền sử dụng đất), đồng thời chuyển các nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm trước chưa sử dụng hết (nếu có) sang năm 2012 để tiếp tục thực hiện. Toàn bộ nguồn kinh phí này phải được hạch toán, quản lý riêng và không sử dụng nguồn kinh phí này cho các mục đích khác (Sau khi Chính phủ có quy định mới về tiền lương tói thiểu, Bộ tài chính có văn bản hướng dẫn, Sở Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn, tính toán, xác định các nguồn kinh phí để thực hiện cải các tiền lương năm 2012).
       + Bố trí dự phòng ngân sách địa phương các cấp theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, để chủ động ứng phó với thiên tai lũ lụt, dịch bệnh và xử lý những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh ngoài dự toán. 
Dự toán ngân sách cấp xã, thị trấn được xây dựng theo hướng đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tăng khả năng tự cân đối, giảm số bổ sung từ ngân sách cấp trên, tăng sự chủ động của cấp xã trong quản lý và điều hành ngân sách. Cần chú ý một số nội dung:
       + Xây dựng dự toán thu phải căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được đại hội đảng các cấp thông qua. Việc thực hiện các chỉ tiêu ngân sách năm 2011, dự báo tăng trưởng kinh tế và nguồn thu năm 2012, các nguồn thu mới để tính đúng, tính đủ từng khoản thu theo quy định.
       + Xây dựng dự toán chi căn cứ các tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2011 do UBND tỉnh ban hành, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Xác định nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp và tọ· lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách, số bổ sung của ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã, dự toán chi phải cụ thể đối với từng lĩnh vực theo quy định.
       + Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước ngay từ khâu lập dự toán. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11/Nđ-CP của Chính Phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.
       + Các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch XDCB trên cơ sở kế hoạch quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Chủ động phát huy nội lực và tiềm năng vốn trong dân. Huy động mọi nguồn vốn hợp pháp để đầu tư xây dựng. Xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển cần ưu tiên bố trí thanh toán nợ các công trình đã hoàn thành, vốn cho các công trình, dự án chuyển tiếp. Các công trình mở mới phải bảo đảm thủ tục đầu tư theo quy định, chỉ đưa vào dự toán ngân sách hành năm các công trình mở mới đã bố trí được nguồn vốn.
       + Cùng với việc xây dựng dự toán ngân sách năm 2012 các đơn vị, các xã, thị trấn chủ động đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2011. Tập trung thực hiện quyết toán ngân sách 2010, xử lý ngay những tồn tại, sai phạm đã được cơ quan Tài chính, Thanh tra phát hiện và kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật.
       4. Các lĩnh vực xã hội:
       - Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học; Triển khai thực hiện phổ cập giáo dục THPT, đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục và khuyến khích các hoạt động khuyến học rộng khắp trong các cộng đồng dân cư.
       - Xây dựng kế hoạch khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng; Các chương trình y tế quốc gia; quản lý tốt các cơ sở hành nghề y dược tư nhân; Xây dựng kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường sống và vệ sinh an toàn thực phẩm; Phối hợp với cơ quan cấp trên khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch đề ra.
       - Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng của mạng lưới truyền thanh cơ sở, nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật tới tận người dân. Xây dựng củng cố hoàn thiện các thiết chế văn hoá từ huyện, xã, thôn buôn. Phấn đấu năm 2012, xây dựng 1-2 xã đạt văn hoá, 85% gia đình đạt văn hoá; 80% thôn, buôn, tổ dân phố văn hoá và 95% cơ quan văn hoá; Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình xã, thị trấn phù hợp với trẻ em.
       - Thực hiện tốt cải cách hành chính ở các cấp, các ngành, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa tại tất cả các xã, thị trấn và cải cách hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
       - Xây dựng các giải pháp để thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách… thực hiện thành công các chương trình mục tiêu, về giải quyết đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, các biện pháp nhằm xóa đói giảm nghèo trên địa bàn, giảm tọ· lệ hộ nghèo xuống dưới 11%.
       - đối với công tác an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội: Xây dựng kế hoạch tuyển quân đạt 100% về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Làm tốt công tác bảo vệ an ninh, chính trị xã hội trên địa bàn; tích cực ngăn ngừa các loại tội phạm. đẩy mạnh công tác thanh tra, tư pháp, thi hành án, xử lý kịp thời đơn thư khiếu tố của nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, đấu tranh chống các tệ nạn xã hội nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
 
III. Tọ” CHọ¨C THọ°C HIọ†N 
       
       - Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 của huyện trình cấp có thẩm quyền theo quy định.
       - Chi cục thuế chủ động làm việc với các đơn vị, UBND các xã, thị trấn về dự toán thu NSNN năm 2012 thuộc lĩnh vực được giao.
       - Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2012 trên địa bàn theo quy định.
       - Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ năm 2012 trên địa bàn.
       - Các đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng và gửi báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2012 của đơn vị, ngành mình quản lý cho Phòng Tài chính - Kế hoạch trước 30/09/2011 để tổng hợp, báo cáo UBND Huyện.

 

Tải văn bản tại: đây

Tác giả bài viết: Phòng Tài chính - kế hoạch huyện Cư Jút

 Tags: kế hoạch
yk
nh
kb
hd
cds
cl
cuc
ck
a9
a8
a7
a6
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay586
  • Tháng hiện tại48,548
  • Tổng lượt truy cập40,791,952
EMC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây